Zasady rekrutacji

ZASADY NABORU ORAZ KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY
W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ NIl

1. WPROWADZENIE

Jednostki wojsk specjalnych we wszystkich krajach należą do wojsk elitarnych. Elitarność osiąga się dzięki odpowiedniemu doborowi kandydatów do służby. Prowadzenie działań specjalnych w trudnych warunkach wymaga szczególnie uzdolnionych osób o wyjątkowych cechach osobowych i fizycznych, sprawdzonych w trakcie specjalnych ćwiczeń, zdolnych do realizacji trudnych, ryzykownych i niebezpiecznych działań. Jednym z czynników mających niebagatelny wpływ na osiągnięcie wysokiego poziomu przygotowania do realizacji zadań jest system naboru i uzupełnień na stanowiska w jednostkach specjalnych oraz sprzężony z nim system szkolenia.

Wojska Specjalne są Rodzajem Sił Zbrojnych RP, których głównym zadaniem jest realizacja lądowych i morskich operacji specjalnych najwyższego ryzyka i znaczenia, w tym operacji uwalniania zakładników. Mogą je prowadzić samodzielnie jak również w strukturze sił koalicyjnych i sojuszniczych.

Przyjęty model funkcjonowania Wojsk Specjalnych opiera się na następujących założeniach:

• ludzie ważniejsi niż sprzęt;

• jakość lepsza niż ilość;

• Wojska Specjalne nie mogą być produktem masowym;

• Wojska Specjalne nie mogą być tworzone doraźnie jako odpowiedź na istniejące zagrożenie.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zasady naboru i kwalifikowania wprowadzone są do użytku rozkazem Dowódcy JW NIL i obowiązują do czasu wydania następnych wytycznych w tym zakresie.

Informacje dotyczące procesu kwalifikowania oraz terminów i przebiegu kolejnych edycji weryfikacji będą zamieszczane na stronie internetowej JW NIL.

  

3. ZASADY NABORU I KRYTERIA KWALIFIKACJI

  

WYMAGANIA

 • Kandydat musi być żołnierzem w służbie czynnej, żołnierzem rezerwy lub funkcjonariuszem innych służb.
 • Posiadać obywatelstwo polskie.  
 • Dodatkowo samodzielnie może ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie trwania weryfikacji.

 

KRYTERIUM PREFERENCJI

 • W procedurze obsady stanowisk w JW NIL pierwszeństwo mają żołnierze z innych jednostek Wojsk Specjalnych.
 • Na stanowiskach wymagających szczególnej wiedzy i doświadczenia z dziedziny działań specjalnych mogą zostać wyznaczeni żołnierze z pominięciem kryteriów prowadzenia kwalifikacji i weryfikacji, ale tylko tacy, którzy zajmowali przez okres co najmniej 3 lat stanowiska w innych jednostkach Wojsk Specjalnych.

   

 

KRYTERIUM KWALIFIKACJI I WERYFIKACJI

 • Nabór do JW NIL odbywa się w drodze kwalifikacji i weryfikacji.
 • Kwalifikacji podlegają wszyscy kandydaci do objęcia stanowisk w jednostce.
 • Weryfikacji podlegają pozostali kandydaci do objęcia stanowisk, na które zgodnie z opisem jest wymagane przejście weryfikacji.
 • Wymóg przeprowadzenia kwalifikacji przed wyznaczeniem żołnierza na dane stanowisko służbowe określony jest w karcie opisu tego stanowiska.

 

 

KRYTERIUM SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

 • Kandydaci ubiegający się do służby w JW NIL powinni posiadać wysoką sprawność fizyczną.
 • Sprawdzian sprawności fizycznej odbywa się według zasad i norm określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej zamieszczony poniżej.

 

  

4. PRZEBIEG KWALIFIKACJI

 • Proces naboru rozpoczyna się poprzez złożenie ankiety, którą można pobrać tutaj , a następnie dokonywana jest analiza ankiet przez organ kadrowy JW NIL z uwzględnieniem potrzeb kadrowych Jednostki oraz informacji zawartych w ankietach przysłanych przez kandydatów. 
 • Oprócz ankiety wymagane są następujące dokumenty:

                  - kopia poświadzczenia bezpieczeństwa (w przypadku posiadania);

                  - oświadczenie kandydata o niekaralności oraz o nieprowadzonym obecnie postępowaniu karnym
                     i dyscyplinarnym;

                  - zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wzmożonego wysiłku fizycznego -
                    do okazania w przypadku zaproszenia do udziału w kwalifikacji lub weryfikacji.

 • W sytuacji, która tego wymaga kandydat może zostać zaproszony na rozmowę wstępną (kwalifikacyjną) w czasie której, przedstawia swoje umiejętności i kwalifikacje, predysponujące go do ubiegania się o przyjęcie do JW NIL.
 • Ankieta oraz inne dokumenty podlegają analizie pod kątem przydatności kandydata do służby w jednostce.
 • W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów, kandydat zostaje zaproszony na kwalifikacje.

 

Kwalifikacja polega na rozmowie kandydata z dowódcą lub inną wyznaczoną przez niego osobą i zachodzi wtedy, gdy kandydat prezentuje bardzo wysokie i specjalistyczne kwalifikacje, oraz byłby przeznaczony do obsadzenia na stanowisku będącym kluczowym dla funkcjonowania jednostki. Podlega wtedy zaliczeniu testów sprawnościowych i badań psychologicznych bez kwalifikacji głównej w terenie.

 

Weryfikacja polega na sprawdzeniu zachowania się kandydata w ekstremalnych warunkach terenowych i atmosferycznych, w warunkach ograniczonego snu i pożywienia. Sprawdzana jest jego wytrzymałość psychofizyczna oraz zdolność do współdziałania w grupie. Uczestnicy weryfikacji przybywają na określony czas i miejsce prowadzenia tego przedsięwzięcia na własny koszt i z racją żywności na 5 dni.

 

Przebieg weryfikacji uzależniony jest od ilości uczestników, pory roku i miejsca jego prowadzenia, ale zawsze zawiera:

 • Sprawdzenie sprzętu i wyposażenia uczestników;
 • Przydzielenie numerów uczestnikom;
 • Podział na grupy;
 • Instruktaż dotyczący bezpieczeństwa;
 • Szkolenie z zakresu nawigacji lądowej;
 • Marsz zespołowy;
 • Marsz indywidualny;
 • Odnajdywanie wskazanych punktów terenowych;
 • Elementy przewodzenia w grupie;
 • Pokonywanie małych przeszkód wodnych;
 • Bytowanie w terenie przygodnym;
 • Odcinki specjalne;
 • Zadania psychologiczne.

 

Kandydat, który w trakcie trwania kwalifikacji rezygnuje z dalszego udziału jest odwożony do miejsca zbiórki. Jego powrót do miejsca zamieszkania odbywa się na koszt własny kandydata.

Pozytywne zakończenie kwalifikacji nie oznacza, że wobec kandydata zostanie podjęta procedura kadrowa.

Organ kadrowy JW NIL dokonuje uzgodnień, wobec których kandydatów rozpocząć procedurę kadrową.

Po przybyciu do jednostki, żołnierz przechodzi szkolenie zapoznawcze i szkolenie specjalistyczne, którego czas trwania zależy od stanowiska służbowego i specjalności wojskowej. Kandydaci mogą być poddawani kwalifikacji dowolną ilość razy pod warunkiem, że pomyślnie zaliczyli test sprawności fizycznej i psychologiczny.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych